Grb

Skupština je najviše tijelo Udruge i čine ju svi redovni i pridruženi članovi Udruge.

Skupština razmatra pitanja koja su joj stavljena u nadležnost odredbama Statuta, kao i druga pitanja koja predlaže Izvršni odbor.

Skupština Udruge:

 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješava Izvršni i Nadzorni odbor te Sud časti na izbornoj sjednici Skupštine
 • donosi odluku o prijemu počasnih članova u članstvo Udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Udruga
 • donosi plan rada Udruge, na prijedlog predsjednika i Izvršnog odbora Udruge
 • donosi financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu Udruge za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće Udruge
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Tijela Udruge
 • odlučuje o promjeni imena ili znaka Udruge
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom. Kvorum Skupštine čini natpolovičan broj pozvanih članova Udruge koji su platili članarinu za proteklu kalendarsku godinu i članarinu za tekuću godinu.

Mandat članova Skupštine traje do prestanka rada Udruge.

Povratak na naslovnicu