Skupština Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije najviše je Tijelo udruge.

Skupštinu čine svi redovni i pridruženi članovi udruge.

Skupština razmatra pitanja koja su joj stavljena u nadležnost odredbama Statuta, kao i druga pitanja koja predlažu predsjednik i Izvršni odbor UHBDRP BPŽ.

Grb


Skupština UHBDRP BPŽ:

 • usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje udruge
 • bira i razrješava Izvršni i Nadzorni odbor te Sud časti na Izbornoj sjednici Skupštine udruge
 • donosi odluku o prijemu počasnih članova u članstvo udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • donosi Plan rada udruge, na prijedlog predsjednika i Izvršnog odbora udruge
 • donosi Financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i usvaja Izvješće o radu udruge za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje Financijsko izvješće udruge
 • razmatra i usvaja Izvješća o radu svih Tijela udruge
 • odlučuje o promjeni imena ili znaka udruge
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih Tijela udruge

Skupština svoje Odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova udruge.

Kvorum na Skupštini čini natpolovičan broj pozvanih članova udruge koji su platili članarinu za proteklu kalendarsku godinu i članarinu za tekuću godinu.

Mandat članova Skupštine traje neograničeno, odnosno sve do prestanka rada Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije.


Povrata na naslovnicu