Prednja 2024Godišnja članarina za 2024. godinu iznosi: 15,00 eura i uplaćuje se isključivo na račun udruge broj: HR7923400091110228118 - poziv na broj: upisati OIB člana za kojeg se plaća članarina.

Godišnju članarina potrebno je uplatiti najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Nakon uplaćene članarine i evidentiranja iste, svakom članu će biti izrađena nova članska iskaznica za 2024. godinu.

Pozadina 2024

Uplatnica 2024

Povrata na naslovnicu