GrbNa temelju članka 7. i 55. stavak 1. Zakona o udrugama (NN broj 74/14) od 11. lipnja 2014. godine i na temelju odredbe članka 26. stavak 1. alineja 1. Statuta, Skupština Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije, 19. rujna 2015. godine donosi:

 

S T A T U T

UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA POLICIJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE


OPĆE ODREDBE


Članak 1.

(1) Ovim se Statutom uređuju ciljevi i način djelovanja, naziv, sjedište, pravni status i područje djelovanja, znak, pečat, zastava, članska iskaznica, predstavljanje i zastupanje, članstvo, oblici organiziranja, ustrojstvo (tijela, način njihova izbora i opoziva, trajanje mandata te način odlučivanja), imovina i ostala pitanja važna za djelovanje Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije.

Članak 2.

(1) Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu Udruga u smislu članka 4. Zakona o Udrugama, je dragovoljna udruga hrvatske temeljne policije MUP-a, PU Brodsko-posavske iz Domovinskog rata i pripadnika drugih ustrojstvenih oblika MUP-a RH „Jake snage MUP-a“ iz Domovinskog rata, koji se radi zaštite i promicanja interesa članova i drugih interesa i ciljeva, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje udruge.

(2) Ovim se Statutom utvrđuje da je Udruga članica Zajednice udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije RH.

(3) Udruga stječe pravnu osobnost danam upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

 


NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE


Članak 3.

(1) Puni naziv Udruge je: Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije.

(2) Skraćeni naziv Udruge je: UHBDRP BPŽ.

Članak 4.

(1) Sjedište Udruge je u Novoj Gradiški, Ulica Zrinskih 1.

(2) Izvršni odbor donosi odluku o adresi i promjeni sjedišta Udruge.

 


PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE


Članak 5.

(1) Udruga djeluje na području Brodsko-posavske županije.

(2) Udruga može imati ogranke na razini pojedinih gradova i općina u županiji.

(3) Područje djelovanja sukladno ciljevima je promicanje vrijednosti Domovinskog rata i zaštita interesa hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije.

 


ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUGE


Članak 6.

(1) Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik. Predsjednik Udruge može pojedine poslove zastupanja, putem punomoći, prenijeti na treću osobu.

(2) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti ili nesavjesnog obnašanja dužnosti predsjednika, Udrugu zastupa dopredsjednik ili drugi član izvršnog tijela kojeg ovlasti Izvršni odbor Udruge.

 


OBILJEŽJA UDRUGE


Članak 7.

(1) Udruga ima svoj znak, zastavu, pečat i Dan Udruge.

(2) Znak Udruge je okruglog oblika uokviren pleterom svijetlosmeđe boje u sredini kojeg je natpis: RH žute boje. Ispod natpisa se nalazi lenta bijele boje na kojoj se nalazi skraćeno ime Udruge: UHBDRP BPŽ. Iza natpisa RH nalazi se devet zraka.

(3) Zastava Udruge je pravokutnog oblika 2x1 m, plave boje, opšivena resicama zlatnožute boje. U sredini zastave nalazi se znak Udruge. Na vrhu zastave je natpis: Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije, a pri dnu je natpis: Brodsko-posavske županije.

(4) Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3 cm, sa ispisanim natpisom po obodu pečata: Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije.

(5) Dan Udruge je 20. svibnja.

 


JAVNOST RADA UDRUGE


Članak 8.

(1) Djelovanje Udruge je javno.

(2) Iznimno, javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge kad se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su hrvatskim zakonima i Statutom Udruge određena kao vojna, službena i poslovna tajna.

 • Vojnom tajnom smatraju se svi dokumenti i podaci koji se odnose na ratni ustroj, jačinu i sastav te ratno djelovanje pripadnika policije tijekom Domovinskog rata, osim podataka o ratnom putu koji su već poznati hrvatskoj javnosti iz autoriziranih intervjua, odobrenih audio ili video zapisa djelovanja policije što je objavljeno u hrvatskom tisku ili elektronskim medijima
 • Službenom tajnom smatraju se osobni podaci pojedinih pripadnika policije iz Domovinskog rata , podaci koji se odnose na idejne projekte Udruge, te drugi podaci koje nadležna tijela Udruge proglase službenom tajnom
 • Poslovnom tajnom smatraju se Planovi i programi rada Udruge te ostali dokumenti koje nadležna tijela Udruge proglase poslovnom tajnom

(3) Dokumenti i podaci koji su označeni kao službena i poslovna tajna mogu se priopćiti javnosti kada to odobri tijelo Udruge koje ih je proglasilo službenom ili poslovnom tajnom.

(4) Udruga je dužna izvijestiti javnost i svoje članstvo o svojoj djelatnosti posredstvom izvješća, priopćenja u medijima, konferencijama za tisak ili godišnjim biltenima i glasilima.

 


CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE


Članak 9.

(1) Temeljno programsko usmjerenje Udruge je sveobuhvatno i neprekidno djelovanje predsjednika i svih tijela Udruge, kako bi se:

 • promicalo temeljne vrijednosti Domovinskog rata
 • promicala herojska djela, žrtve i ideale pripadnika hrvatske policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
 • zaštitio društveni status, dostojanstvo, čast, ugled i vitalni interesi članova Udruge kao i interesi obitelji poginulih, nestalih, ranjenih te teško bolesnih pripadnika policije

Članak 10.

(1) Ciljevi Udruge su:

 • okupljanje što većeg broja članova Udruge
 • dostojno obilježavanje i trajno sjećanje na žrtve, stradanja, ranjene, poginule, nestale ali i na pobjede, podvige, uspjehe, herojska djela i ideale pripadnika policije, tijekom Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
 • zaštita statusa, dostojanstva, ponosa, časti i ugleda pripadnika policije, te pomoć u njihovoj prilagodbi mirnodopskim uvjetima, poticanju školovanja, specijalizacije i primjerenog profesionalnog razvoja u aktivnoj službi unutar MUP-a, MORH-a i drugim državnim službama, posebno cijeneći njihova ratna iskustva i doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
 • okupljanje i povezivanje svih ogranaka na području Brodsko-posavske županije u Udrugu hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije radi promicanja i održavanja njihova ratnog identiteta te sprječavanja zaborava njihova doprinosa u obrani i oslobađanju Domovine Hrvatske tijekom Domovinskog rata
 • organizirano pružanje potpore i pomoći bivšim pripadnicima djelatnog i pričuvnog sastava policije radi prevladavanja njihovih socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i drugih životnih problema
 • materijalna pomoć socijalno najugroženijim pripadnicima policije iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
 • posmrtna pripomoć članovima obitelji poginulih pripadnika policije iz Domovinskog rata
 • iznošenje istine u zemlji i inozemstvu o Domovinskom ratu i ulozi policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
 • promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, pravnih, ekoloških i gospodarskih vrednota i drugih općih interesa hrvatskih građana u Republici Hrvatskoj
 • očuvanje slobodne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske, poticanje razvoja demokracije, zaštite sloboda, prava i dužnosti hrvatskih građana, ustavnosti i zakonitosti te vladavine prava, kao preduvjeta za ostvarenje temeljnih ciljeva i interesa Udruge, stradalnika Domovinskog rata i svih građana Republike Hrvatske

Članak 11.

(1) Ciljevi Udruge ostvaruju se:

 • iniciranjem i poticanjem pisanja znanstvenih studija, stručnih članaka, kronika, brošura, knjiga, kazališnih predstava, dokumentarnih i igranih filmova, te radio emisija sa obradom tema iz Domovinskog rata i uloge policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
 • organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova o načinu prevladavanja socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, statusnih i pravnih problema pripadnika policije u poratnom razdoblju
 • stalnim praćenjem i ukazivanjem na poteškoće u životu, pozitivnih zakonskih odredbi koje se odnose na prava hrvatskih branitelja, ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih hrvatskih branitelja, poglavito pripadnika policije
 • davanjem mišljenja nadležnim tijelima Republike Hrvatske, odnosno sudjelovanje u pripremi, izradi i provedbi zakonskih i pod zakonskih pravila kojima se pravno uređuje status, prava i obveze pripadnika policije u mirnodopskom razdoblju
 • potporom i sudjelovanjem u organiziranju pravne pomoći pripadnicima policije iz Domovinskog rata u pravnim postupcima pred hrvatskim i stranim sudovima, u svezi njihova sudjelovanja u Domovinskom ratu
 • organiziranjem humanitarnih i drugih akcija u cilju prikupljanja novčane i druge pomoći socijalno najugroženijim pripadnicima Udruge, kao i obiteljima poginulih i nestalih te teških i nepokretnih invalida pripadnika policije iz Domovinskog rata
 • pružanje svekolike potpore obiteljima poginulih i nestalih, te teških i nepokretnih invalida pripadnika policije
 • pružanje pomoći u organizaciji primjerene komemoracije i pogreba svakom umrlom pripadniku policije uz mogućnost sudjelovanje pripadnika Počasnog policijskog stroja
 • predlaganje i davanje mišljenja u povodu dodjele vojnih činova i odličja zaslužnim pripadnicima Udruge
 • dodjela odličja pripadnicima Udruge za njihov doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
 • dodjela nagrada, priznanja i spomenica članovima Udruge za ustrajan, požrtvovan i kvalitetan rad na korist cjelokupnog članstva Udruge
 • dodjela priznanja i spomenica zaslužnim građanima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu koji pridonose uspješnom ostvarivanju ciljeva Udruge
 • dostojno obilježavanje Dana Udruge
 • dostojno obilježavanje godišnjica pogibije, svakog pripadnika policije za vrijeme Domovinskog rata
 • suradnja, razmjena iskustva u djelovanju i povezivanje sa srodnim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i policije
 • pomoć i potpora članovima Udruge u organizaciji njihova dušobrižništva, organiziranje zabavnih, kulturnih, športskih i drugih djelatnosti, radi održavanja i unaprjeđenja tjelesnog i duhovnog zdravlja članova Udruge i njihove obitelji

(2) Radi ostvarivanja svojih ciljeva, tijela i dužnosnici Udruge imaju pravo i obvezu surađivati sa svim državnim tijelima, državnim dužnosnicima i drugim relevantnim društveno-političkim, društvenim organizacijama, pravnim osobama, pojedincima i vjerskim zajednicama.

 


ČLANSTVO UDRUGE


Članak 12.

(1) Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

(2) Udruga ima redovne, pridružene, podupirujuće i počasne članove.

Članak 13.

(1) Redovnim članom Udruge može postati bilo koja osoba koja je bila pripadnik djelatnog i pričuvnog te umirovljenog sastava MUP-a RH od njenog osnutka pa do prestanka rata, a koji prihvaća načela, program i Statut Udruge, izražava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaća Udruge.

(2) Redovni član Udruge koji ne plati članarinu do 31.12. za tekuću godinu postaje pasivni član. Pasivni članovi nemaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge. Nakon što pasivni član izmiri dugovanja za članarinu za prethodne godine, a najviše četiri (4) godine, koliko iznosi izborno razdoblje, ponovno stječe izborno pravo.

Članak 14.

(1) Pridruženim članom Udruge može postati osoba koja je:

 • član obitelji redovnog člana Udruge
 • član obitelji poginulog, zatočenog, nestalog, ranjenog ili umrlog pripadnika MUP-a RH
 • organizirano sudjelovala pri realizaciji aktivnosti i ciljeva Udruge

(2) Odluku o prijemu pridruženog člana donosi Izvršni odbor Udruge.

(3) Pridruženi član može birati, ali ne može biti biran u Tijela Udruge.

(4) Iznimno, pridruženi član koji je pripadnik djelatnog i umirovljenog sastava MUP-a RH i MORH-a može biti biran u Tijela Udruge. Odluku o statusu pridruženog člana koji može biti biran u Tijela Udruge donosi Izvršni odbor Udruge.

Članak 15.

(1) Podupirujući član udruge može postati fizička i pravna osoba koja svojim financijskim ili materijalnim djelovanjem organizirano sudjeluje pri realizaciji aktivnosti i ciljeva Udruge.

(2) Odluku o prijemu podupirujućeg člana donosi Izvršni odbor Udruge.

(3) Podupirujući član ne može birati, niti može biti biran u Tijela Udruge.

(4) Počasnim članom Udruge može postati fizička i pravna osoba, koja svojim djelovanjem podupire vrijednosti Domovinskog rata i rad MUP-a RH, te doprinosi ugledu Republike Hrvatske i doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruge.

(5) Pravna osoba sa statusom počasnog člana imenuje predstavnika koji ju zastupa u radu Udruge.

(6) Prijedlog o prijemu počasnog člana donosi predsjednik Udruge. Prijedlog potvrđuje Izvršni odbor, a odluku o prijemu počasnog člana Udruge donosi Skupština Udruge.

(7) Počasni član ne može birati, niti biti biran u Tijela Udruge.

Članak 16.

(1) Članom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete za učlanjenje s danom potpisane pristupnice za prijem u članstvo Udruge.

(2) O ispunjenju uvjeta za učlanjenje odlučuje Izvršni odbor Udruge.

(3) Udruga vodi evidenciju (popis) svih članova Udruge elektronički ili na drugi način. Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 


PRAVA I OBAVEZA ČLANA UDRUGE


Članak 17.

(1) Redovni član Udruge ima pravo:

 • birati i biti biran u sva tijela Udruge
 • sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju Udruge, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima
 • biti obavještavan o radu Udruge od strane članova tijela Udruge o donesenim odlukama i zauzetim stajalištima
 • tražiti pomoć od Udruge, koja je kao takova propisana ovim Statutom ili drugim vezanim dokumentima

Članak 18.

(1) Član Udruge ima obveze:

 • provoditi i ostvarivati ciljeve Udruge
 • pridržavati se i poštivati odredbe Statuta, programa i dugih općih akata
 • provoditi odluke Tijela Udruge
 • čuvati interese i ugled Udruge
 • poštovati moralni kodeks ponašanja u Udruzi
 • redovito plaćati članarinu (osim počasnih članova)

Članak 19.

(1) Odluku o visini članarine donosi Skupština Udruge na prijedlog Izvršnog odbora za svaku kalendarsku godinu.

 


OBVEZE ČLANOVA U TIJELIMA UDRUGE


Članak 20.

(1) Izabrani članovi u Tijela Udruge imaju ista prava i obveze kao i ostali članovi Udruge.

(2) Izabrani članovi u Tijela Udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednica Tijela Udruge u koje su izabrani kao i radu sjednice Skupštine Udruge.

(3) O svom radu u Tijelima Udruge izabrani članovi su dužni podnositi izvješća i o njima raspravljati s članovima Udruge kao i o svim važnim pitanjima iz područja svog djelokruga rada.

 


STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE


Članak 21.

(1) Član Udruge stegovno je odgovoran spram odredbi ovog Statuta i drugih općih akata, programa i propisa Udruge.

 


PRESTANAK ČLANSTVA U UDRUZI


Članak 22.

(1) Članstvo u Udruzi prestaje:

 • isključivanjem iz članstva
 • nepoštivanjem i grubim kršenjem uvjeta propisanih ovim Statutom
 • istupanjem iz članstva na osobni zahtjev
 • smrću člana


(2) Član Udruge može biti isključen ako teže povrijedi svoje članske obveze. Odluku o isključivanju donosi Sud časti Udruge. Protiv odluke o isključenju nije dopušten prigovor. Odluka Suda časti Udruge je konačna.

(3) Član Udruge ima pravo istupiti iz članstva Udruge podnošenjem pisane izjave o istupanju. Izjava se podnosi Izvršnom odboru Udruge koji donosi odluku o istupanju člana iz članstva Udruge.

 


USTROJ UDRUGE I OSNOVE USTROJA


Članak 23.

(1) Udruga je jedinstven i nedjeljiv organizirani oblik organiziranja, djelovanja i rada svih ogranaka i članova udruge koji svoja prava i obveze ostvaruju osobno ili posredno putem Tijela i dužnosnika Udruge.

(2) Izvršni odbor obnaša zadaću okupljanja novih članova i provedbi postupka osnivanja. Ustrojstveni oblici Udruge se osnivaju u skladu sa odlukom Izvršnog odbora Udruge.

 


TIJELA I DUŽNOSNICI UDRUGE


Članak 24.

(1) Udruga ima Tijela i dužnosnike.

(2) Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti

(3) Dužnosnici Udruge su:

 • Predsjednik
 • Dopredsjednici
 • Tajnik
 • Rizničar

(4) Ogranci imaju predsjednika ogranka.

 


SKUPŠTINA UDRUGE


Članak 25.

(1) Skupštinu Udruge čine svi redovni i pridruženi članovi Udruge.

(2) Skupština Udruge je najviše tijelo Udruge. Razmatra pitanja koja su joj stavljena u nadležnost odredbama ovog Statuta te druga pitanja koja predlaže Izvršni odbor.

(3) Mandat članova Skupštine traje do prestanka Udruge.

 


ZADAĆA I OVLASTI SKUPŠTINE UDRUGE


Članak 26.

(1) Skupština Udruge:

 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješava Izvršni i Nadzorni odbor te Sud časti na izbornoj sjednici Skupštine
 • donosi odluku o prijemu počasnih članova u članstvo Udruge
 • olučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Udruga
 • donosi plan rada Udruge, na prijedlog predsjednika i Izvršnog odbora Udruge
 • donosi financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu Udruge za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće Udruge
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Tijela Udruge
 • odlučuje o promjeni imena ili znaka Udruge
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge

(2) Skupština Udruge radi prema Poslovniku o radu kojeg sama usvaja na sjednici.

 


SJEDNICE SKUPŠTINE UDRUGE


Članak 27.

(1) Na sjednicu Skupštine pozivaju se elektroničkim, javnim, pojedinačnim pismenim ili drugim pozivom članovi Udruge najmanje sedam (7) dana prije održavanja sjednice Skupštine.

(2) Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom. Kvorum Skupštine čini natpolovičan broj pozvanih članova Udruge koji su platili članarinu za proteklu kalendarsku godinu i članarinu za tekuću godinu.

(3) Ukoliko se na sjednicu Skupštine ne odazove natpolovična većina pozvanih članova Udruge, Skupština se odgađa 30 minuta te je potom Skupština pravovaljana ako je na istoj nazočno najmanje 20 članova Udruge sa pravom odlučivanja.

(4) Skupštinu vodi predsjednik Udruge ili predsjednik Radnog predsjedništva.

Članak 28.

(1) Sjednice Skupštine Udruge mogu biti redovne i izvanredne.

(2) Redovna sjednica skupštine Udruge održava se najmanje jednom godišnje, a svake četiri (4) godine održava se redovna izborna sjednica Skupštine.

(3) Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge.

(4) Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge prema potrebi na temelju:

 • Odluke Izvršnog odbora Udruge
 • Odluke Nadzornog odbora Udruge
 • Odluke Suda časti
 • Pismenog zahtjeva najmanje 1/3 članova Udruge

(5) Predsjednik Udruge dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od trideset (30) dana od dana primitka pismenog zahtjeva.

(6) Ukoliko predsjednik Udruge ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine Udruge u navedenom roku, nakon isteku roka izvanrednu sjednicu Skupštine Udruge saziva Tijelo koje je podnijelo zahtjev.

 


IZVRŠNI ODBOR UDRUGE


Članak 29.

(1) Izvršni odbor Udruge čine predsjednik Udruge, dva dopredsjednika, tajnik, rizničar i četiri člana.

(2) Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine i može se ponoviti.

(3) U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno imenovan ubraja se i vrijeme mandata člana umjesto kojeg je isti imenovan.

 


ZADACI I OVLASTI IZVRŠNOG ODBORA UDRUGE


Članak 30.

(1) Izvršni odbor Udruge je izvršno tijelo koje pokreće i održava aktivnosti na ostvarenju svih ciljeva Udruge, rješava tekuće organizacijsko-tehničke i administrativne poslove, zaduženo je za uspostavu i održavanje suradnje sa drugim Udrugama, organizacijama i tijelima državne uprave, Vlade i Sabora Republike Hrvatske.

(2) Izvršni odbor Udruge:

 • donosi opće i pojedinačne akte i odluke Udruge u skladu sa Statutom Udruge
 • brine o provedbi donesenih odluka radi ostvarivanja ciljeva Udruge
 • utvrđuje prijedlog teksta Statuta i izmjena i dopuna Statuta
 • priprema sjednice Skupštine Udruge
 • predlaže Skupštini Udruge godišnji plan rada i drugih aktivnosti Udruge
 • upravlja imovinom Udruge i predlaže Skupštini financijski plan za slijedeće razdoblje
 • provodi odluke Skupštine Udruge
 • pokreće različite projekte Udruge
 • imenuje povjerenstva za izvršenje pojedinih zadataka i aktivnosti Udruge
 • povezuje djelatnosti Tijela Udruge, potiče njihove projekte i usmjeruje njihov rad
 • osigurava uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća
 • predlaže kandidate za dodjelu priznanja i zahvalnica zaslužnim pojedincima i pravnim osobama koji su bitno pridonijeli uspješnom ostvarivanju ciljeva Udruge
 • obavlja i druge zadaće u skladu sa odredbama Statuta

(3) Izvršni odbor Udruge na prijedlog predsjednika Udruge može razriješiti najviše tri člana ili dužnosnika Izvršnog odbora radi neizvršenja obveza ili u drugim slučajevima kada je potrebno zaštititi prava, interese i ugled Udruge, te na njegovo mjesto imenovati drugog člana.

(4) Izvršni odbor pokreće vođenje stegovnog postupka pred Sudom časti Udruge na prijedlog predsjednika Udruge.

(5) Izvršni odbor za svoj rad odgovora Skupštini Udruge.

Članak 31.

(1) Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Udruge, u pravilu najmanje četiri puta godišnje.

(2) Na sjednicu Izvršnog odbora pozivaju se predsjednici Nadzornog odbora i Suda časti koji nemaju pravo glasovanja i odlučivanja.

(3) Sjednica Izvršnog odbora Udruge je pravovaljana ako je na njoj nazočno više od polovice njegovih članova s pravom glasa. Izvršni odbor Udruge donosi zaključke i odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

 


PREDSJEDNIK UDRUGE


Članak 32.

(1) Predsjednik je najviši dužnosnik Udruge.

(2) Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu i odgovara za zakonitost rada Udruge te osigurava redovito djelovanje svih Tijela Udruge. Predsjednik čuva interese i ugled Udruge.

(3) Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine, a protekom mandata može biti ponovno biran. Predsjednik Udruge ne može biti pridruženi član.

(4) Predsjednik Udruge za svoj rad odgovora Izvršnom odboru i Skupštini Udruge.

Članak 33.

(1) Predsjednik Udruge:

 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine i Izvršnog odbora
 • saziva i vodi sjednice Skupštine Udruge i sjednice Izvršnog odbora, te u ime Udruge potpisuje akte donesene na sjednicama
 • podnosi redovita izvješća o svom radu Skupštini Udruge
 • odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini Udruge
 • sudjeluje u planiranju djelovanja Udruge, kreiranju financijskog plana Udruge, te brine o racionalnom i svrhovitom korištenju pokretne i nepokretne imovine Udruge
 • daje izjave i priopćenja za javnost
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge

(2) Predsjednik Udruge može putem pisane punomoći ovlastiti dužnosnika ili člana Izvršnog odbora Udruge da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti ili nenazočnosti.

Članak 34.

(1) Predsjednik Udruge ima u svakom trenutku pravo uvida u rad i odluke pojedinih ogranka, klubova, povjerenstava, radnih grupa i drugo, te tražiti objašnjenja i tražiti uvid u njihovo financijsko poslovanje i financijsku dokumentaciju.

(2) Predsjednik Udruge može zaustaviti provođenje odluke Tijela Udruge koja, po njegovom mišljenju, nije u skladu sa odredbama Statuta Udruge i o tome zatražiti očitovanje Nadzornog odbora.

(3) Odluka Nadzornog odbora o spornoj odluci je konačna i izvršna.

 


DOPREDSJEDNICI UDRUGE


Članak 35.

(1) Dopredsjednici Udruge aktivno sudjeluju u radu Izvršnog odbora Udruge, te pridonose ostvarenju ciljeva Udruge, kroz preuzimanje i prihvaćanje obveze koje im dodijeli Predsjednik Udruge, u skladu sa godišnjim planom rada Udruge.

(2) Dopredsjednici Udruge:

 • koordiniraju rad pojedinih ogranaka, odbora, povjerenstava i radnih grupa sukladno planu rada Izvršnog odbora Udruge
 • sudjeluju u provedbi i svih ostalih zadaća iz djelokruga rada Predsjednika ako ih Predsjednik za to ovlasti

(3) Dopredsjednici imaju mandat u trajanju od četiri godine, a protekom mandata mogu biti ponovno birani na ta dužnosnička mjesta. Dopredsjednik Udruge ne može biti pridruženi član.

(4) Dopredsjednici se biraju na Skupštini Udruge na prijedlog Izvršnog odbora Udruge.

 


TAJNIK UDRUGE


Članak 36.

(1) Tajnik Udruge osigurava pravilan rad i redovno organizacijsko i administrativno - tehničko funkcioniranje svih tijela Udruge, obavlja i ostale slične poslove uz odobrenje i na zahtjev Predsjednika, Izvršnog odbora i Udruge, sa svrhom ostvarenja ciljeva Udruge, a posebno:

 • priprema radne materijale za sjednice Izvršnog odbora i Skupštine Udruge i potrebnu dokumentaciju nužnu za redovan rad tijela i dužnosnika Udruge
 • vodi zapisnik na sjednicama Izvršnog odbora i Skupštine Udruge
 • koordinira i organizira pravilno funkcioniranje administrativno-tehničkih i drugih uredskih poslova u prostorijama tijela i dužnosnika Udruge
 • predlaže Poslovnike o radu tijela Udruge
 • dnevno kontaktira sa članovima Udruge i tijelima članica Udruge, uočava probleme i prenosi ih nadležnim tijelima i dužnosnicima Udruge radi rješavanja
 • saziva i organizira tiskovne konferencije, te uspostavlja kontakt sa predstavnicima medija
 • uspostavlja svakodnevne kontakte i suradnju sa svim članicama Udruge i drugim Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, te drugim tijelima vlasti i građana RH
 • vodi evidenciju članstva Udruge

(2) Tajnika Udruge na prijedlog Izvršnog odbora imenuje Skupština Udruge na mandat od četiri godine. Protekom mandata može biti ponovo biran.

(3) Za svoj rad tajnik odgovara Predsjedniku, Izvršnom odboru i Skupštini Udruge.

 


RIZNIČAR UDRUGE


Članak 37.

(1) Rizničar Udruge:

 • provodi stalnu skrb o pravilnom financijskom poslovanju u skladu sa pravilima financijske struke i odredbama ovog Statuta
 • obavezan je o svakoj financijskoj transakciji Udruge dati obavijest Predsjedniku Udruge, a ovisno od konkretnog slučaja (promet većim novčanim iznosima) zatražiti usmenu ili pismenu suglasnost predsjednika ili Izvršnog odbora Udruge
 • osobno je odgovoran za poštivanje pozitivnih zakonskih propisa i pravilno financijsko poslovanje i podnosi izvješće o svojem radu i stanju financija na sjednici Izvršnog odbora Udruge
 • priprema prijedlog godišnjeg financijskog plana Udruge, a o njegovom ostvarenju podnosi izvješće Izvršnom odboru i Skupštini Udruge
 • posredstvom Izvršnog odbora predlaže visinu godišnje članarine za članove Udruge, skrbi o načinu uplate članarine na račun Udruge, te vrši evidenciju uplaćenih članarina

(2) Materijalno-financijsko poslovanje Udruge vodi se putem žiro-računa Udruge.

(3) Rizničara Udruge na prijedlog Izvršnog odbora Udruge imenuje Skupština Udruge na mandat od četriri godine. Protekom mandata može biti ponovo biran.

(4) Za svoj rad rizničar odgovara Predsjedniku, Izvršnom odboru i Skupštini Udruge.

 


NADZORNI ODBOR UDRUGE


Članak 38.

(1) Nadzorni odbor je nadzorno Tijelo Udruge.

(2) Nadzorni odbor čini pet članova Udruge biranih na Skupštini Udruge javnim glasovanjem. Kandidat koji osvoji najveći broj glasova je predsjednik Nadzornog odbora, a ostali birani članovi su članovi Nadzornog odbora.

(3) Član Nadzornog odbora Udruge ne može istodobno biti član ni jednog drugog tijela Udruge.

(4) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svojem radu.

(5) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, najmanje jednom u šest mjeseci, a prema potrebi i češće. Sjednica je pravovaljana ako je na njoj prisutno više od polovice članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora na sjednici.

(6) Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran i podnosi izvješće o svojem radu Predsjedniku Udruge, Izvršnom odboru i Skupštini Udruge.


(7) U slučaju uočenih zakonskih i statutarnih nepravilnosti u poslovanju i djelovanju dužnosnika i tijela Udruge, Nadzorni odbor o tome bez odgode izvješćuje Predsjednika Udruge, Izvršni odbor Udruge i Skupštinu Udruge, uz prijedlog mjera i postupaka sa ciljem sprječavanja takvog stanja.

(8) Članovi Nadzornog odbora su samostalno tijelo Udruge, ali i oni podliježu stegovnim normama i jurisdikciji Suda časti Udruge.

(9) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, a njihov izbor se može i ponoviti.

Članak 39.

(1) Nadzorni odbor Udruge:

 • nadzire rad svih Tijela Udruge najmanje jednom u šest mjeseci
 • nadzire materijalno-financijsko poslovanje, gospodarenje sa imovinom Udruge najmanje jednom polugodišnje, za što može angažirati neovisne financijske revizore
 • prema potrebi i na zahtjev Tijela Udruge Nadzorni odbor može nenajavljeno izvršiti nadzor pravilnosti i zakonitosti djelovanja određenih tijela i dužnosnika Udruge te o zatečenom stanju odmah sastaviti izvješće koje dostavlja na uvid nadležnim tijelima i predsjedniku Udruge i Tijelu nad kojim je obavljen nadzor

(2) Nadzorni odbor može samostalno pokrenuti stegovni postupak pred Sudom časti protiv dužnosnika, čelnika Tijela ili pripadnika Udruge, ako su za to stečeni uvjeti predviđeni ovim Statutom.

(3) Nadzorni odbor je nadležan i za sporove nastale u svezi sa izborom članova i dužnosnika na izbornoj Skupštini Udruge.

 


SUD ČASTI UDRUGE


Članak 40.

(1) Sud časti je tijelo Udruge koje odlučuje o povredama odredbi Statuta i općih akata Udruge.

(2) Povreda odredbi podrazumijeva povredu prava ili povredu obaveza članova tijela Udruge ili dužnosnika Udruge.

Članak 41.

(1) Sud časti ima tri člana: predsjednika i dva člana.

(2) Sve članove Suda časti bira Skupština Udruge javnim glasovanjem. Kandidat koji osvoji najveći broj glasova je predsjednik Suda časti, a druga dva kandidata sa najvećim brojem glasova su članovi.

(3) Član Suda časti ne može istodobno biti član drugog Tijela Udruge ili dužnosnik Udruge.

(4) Sud časti donosi Poslovnik o svojem radu.

(5) Sud časti o svom radu podnosi izvješće predsjedniku i Skupštini Udruge.

(6) Mandat članova Suda časti traje četiri godine i može se ponoviti.

Članak 42.

(1) Sud časti:

 • vodi stegovne postupke prema posebnom Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti članova Udruge
 • odlučuje o prizivima članova Udruge
 • odlučuje o autentičnosti izjava članova Udruge

(2) Sud časti Udruge je u suđenju neovisan i podložan pravilima ovog Statuta.

(3) Sud časti postupa po pismenim i obrazloženim zahtjevima nadležnih tijela i dužnosnika Udruge.

(4) Sud časti sudi u vijeću, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.STEGOVNI POSTUPAK I STEGOVNE MJERE


Članak 43.

(1) Protiv člana Udruge koji djeluje protiv zaključaka i odluka nadležnih tijela Udruge, nanoseći time materijalnu ili nematerijalnu štetu Udruzi, nečasno se ponaša ili grubo i svjesno krši odredbe ovog Statuta, pokreće se stegovni postupak na prijedlog predsjednika ili Tijela Udruge.

(2) Predsjednik Udruge ili Tijelo koje je pokrenulo stegovni postupak ima položaj stranke u stegovnom postupku.

(3) Članovi Suda časti utvrđuju samo one činjenice koje su im stranke iznijele i izvode samo one dokaze koje su stranke predložile.

(4) Teret dokazivanja činjenica leži na podnositelju zahtjeva.

(5) Stegovni postupak završava odlukom Suda časti koja mora biti obrazložena.

(6) Odluka Suda časti je konačna i izvršna.

(7) U stegovnom postupku se mogu izreći stegovne mjere:

 • opomena
 • privremeno oduzimanje prava na obnašanje nekih ili svih dužnosti u tijelima Udruge
 • privremena suspenzija članskih prava
 • isključenje iz članstva

(8) Opomena se izriče za lakše povrede članskih obveza.

(9) Privremeno oduzimanje dužnosti može se izreći članu za opetovano činjenje lakših povreda odredbi ovog Statuta i općih akata Udruge.

(10) Suspenzija članskih prava, odnosno isključenje iz članstva izriče se članu koji je namjerno počinio težu povredu odredba Statuta i općih akta Udruge.

Članak 44.

(1) Teže povrede odredbi Statuta i općih akata označuje namjerno postupanje člana Udruge:

 • koje je izazvalo teže posljedice po ugled i interes Udruge
 • koje je izazvalo veliku materijalnu štetu
 • koje je protivno ciljevima, planu i programu djelovanja Udruge te grubo kršenje odredbi ovog Statuta u pogledu ustroja i nadležnosti tijela i dužnosnika Udruge

(2) Kvalifikaciju težine stegovne povrede daje Sud časti.

(3) Članu Udruge protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak radi teže povrede, miruju članska prava.

 


NAČIN IZBORA TIJELA I DUŽNOSNIKA UDRUGE


Članak 45.

(1) Predsjednika, dva dopredsjednika i ostala tijela Udruge na prijedlog Izvršnog odbora bira Skupština Udruge javnim glasovanjem (pojedinačno).

 


KANDIDIRANJE I SASTAVLJANJE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA IZBOR U TIJELA I DUŽNOSNIKA UDRUGE


Članak 46.

(1) Listu kandidata za članove, predsjednika i dopredsjednike tijela i dužnosnika Udruge predlaže Izvršni odbor Udruge na Skupštini Udruge.

(2) Nakon izričitog i javnog prihvaćanja kandidature, sastavlja se konačna lista kandidata za tijela i dužnosnike Udruge, koja se sastavlja po abecednom redu prezimena kandidata.

(3) Skupština usvaja konačno utvrđenu listu pojedinačno i u cjelini javnim glasovanjem.

 


IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM UDRUGE


Članak 47.

(1) Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla:

 • obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti
 • dotacijom iz državnog proračuna i proračuna fondova
 • dragovoljnim prilozima
 • darivanjem
 • članarinom

(2) Imovinu Udruge čine i druge pokretne i nepokretne stvari te druga imovinska prava. Imovinom Udruge može se raspolagati isključivo radi ostvarenja ciljeva Udruge.

(3) Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija putem ovlaštene pravne ili fizičke osobe sa kojom Udruga sklapa ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga.

 


PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK SA IMOVINOM UDRUGE


Članak 48.

(1) Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim zakonom.

(2) U slučaju da Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine, protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne Skupštine a nije održana, pravomoćnom odlukom suda i na zahtjev članova provodi se postupak likvidacije.

Članak 49.

(1) Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.

(2) Postupak likvidacije Udruge provodi likvidator.

(3) Likvidator udruge je ujedno izabrani predsjednik Udruge, ako Skupština ne odredi drugačije.

(4) Likvidator zastupa udrugu i upisuje se u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije udruge.

Članak 50.

(1) U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina udruge nakon namirenja vjerovnika i troškova koji nastanu, predaje se udruzi srodne djelatnosti a na temelju odluke Skupštine ili likvidatora udruge, a ukoliko se to ne može provesti preostalu imovinu stječe Brodsko-posavska županija.

 


PRIZNANJA I ZAHVALNICE UDRUGE


Članak 51.

(1) Predsjednik Udruge može na svečan način dodijeliti zaslužnim pojedincima, pravnim osobama i državnim institucijama priznanje i zahvalnice za njihov doprinos i pomoć u ostvarivanju ciljeva Udruge.

(2) Izvršni odbor Udruge utvrđuje mjerila za dodjelu zahvalnica i priznanja.

 


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 52.

(1) Sporovi i sukobi interesa u načelu se rješavaju u dobroj vjeri kroz rad Tijela Udruge. U slučaju nemogućnosti rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge, nadležan je Općinski sud u Slavonskom Brodu.

(2) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine Udruge.


U Donjim Andrijevcima, 19. rujna 2015.

Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja
Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije
Željko Golubičić, v.r.


Izmjene Statuta 2020


Povrata na naslovnicu