Pravilnik o članskoj znački i članskoj iskaznici Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije

Broj: PZI-01/19-2019
Nova Gradiška, 30.01.2019.

U skladu s Odlukom Skupštine od 21. svibnja 2018. i u skladu s odredbama Statuta Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije, Izvršni odbor je na svojoj 1. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019. godine u Novoj Gradiški donio:

PRAVILNIK
O ČLANSKOJ ISKAZNICI I ČLANSKOJ ZNAČKI
UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA POLICIJE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom propisuju se izgled i sadržaj članske iskaznice i članske značke, postupak u slučaju gubitka, nestanka, vraćanja članskih iskaznica i članskih znački, vođenje evidencije o izdanim članskim iskaznicama i članskim značkama Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Udruga).

II. ČLANSKA ISKAZNICA

Članak 2.

1) Članska iskaznica se izdaje članovima Udruge svake godine, koji ispunjavaju sve uvjete propisane Statutom, nakon što izvrše statutarnu obvezu plaćanja godišnje članarine za tekuću godinu, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

2) Članska iskaznica vrijedi jednu kalendarsku godinu, za koju je izdana i prestaje vrijediti zaključno s 31.12. tekuće kalendarske godine.

3) Članska iskaznica je vlasništvo i materijalna imovina Udruge, a ista se ustupa članu na korištenje za vrijeme njegovog članstva u Udruzi.

4) Člansku iskaznicu izrađuje specijalizirana tvrtka temeljem pisane narudžbenice Udruge, uz prethodnu suglasnost naručitelja (Udruge) u svezi vizuala, cijene, kvalitete i roka izrade.

5) Prilikom preuzimanja članske iskaznice, svaki član vlastoručno potpisuje potvrdu o njenom preuzimanju, kojom ujedno zadužuje člansku iskaznicu Udruge na korištenje.

6) Trošak redovne izrade članske iskaznice u potpunosti snosi Udruga.

7) Na temelju Odluke Izvršnog odbora o prijemu u članstvo, sve potrebne radnje u svezi članske iskaznice obavljaju predsjednik i tajnik Udruge.

Članak 3.

1) Članska iskaznica izrađuje se na PVC materijalu, namijenjenom za izradu standardnih ID kartica, pravokutnog je oblika, a tisak se vrši tehnikom uv-tiska.

2) Članska iskaznica se izrađuje u dimenziji 86 x 54 mm, s vidno otisnutim službenim obilježjima Udruge i osobnim podacima člana.

Članak 4.

1) Prednja strana (lice) članske iskaznice, stilizirane podloge uz kombinaciju plavo-bijelih tonova, sadrži:

a) U desnom gornjem kutu grb UHBDRP BPŽ

b) Lijevo od grba Udruge proteže se u četiri reda tekst »UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA POLICIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE«.

c) U lijevom donjem kutu nalazi se fotografija člana Udruge dimenzija 23 x 27 mm;

d) Desno od fotografije, u dnu je ispisan tekst »BROJ« i pored njega je ispisan pripadajući numerički evidencijski broj članske iskaznice svakog pojedinog člana.

e) Iznad numeričkog broja članske iskaznice upisana je i istaknuta godina za koju je izdana članska iskaznica.

f) Na sredini članske iskaznice upisan je tekst »ČLANSKA ISKAZNICA«, ispod kojeg je upisano je ime i prezime pojedinog člana.

g) Ispod imena i prezimena člana ispisana je oznaka vrsta članstva: redovni član, pridruženi član, podupirujući član ili počasni član.

h) U desnom donjem kutu je upisan tekst „Predsjednik“ i njegovo puno ime i prezime.

2) Poleđina članske iskaznice sadrži stilizirani nijansirani zlatni grb „MUP RH“ na tamno plavoj podlozi, dok se u podlozi nazire službena policijska oznaka. Okomito na desnoj strani proteže se numerički broj godine, za koju je članska iskaznica izdana.

Članak 5.

1) Nositelj članske iskaznice, istom dokazuje isključivo svoje članstvo u Udruzi.

2) Strogo je zabranjeno člansku iskaznicu upotrebljavati u bilo koje druge svrhe.

3) U slučaju bilo kakve zlouporabe članske iskaznice, primjenjuju se odredbe iz članka 10. ovog Pravilnika

4) Član je dužan dobro čuvati člansku iskaznicu i time otkloniti svaku mogućnost zlouporabe iste od strane drugih osoba.

III. ČLANSKA ZNAČKA

Članak 6.

1) Pravo na člansku značku imaju svi aktivni članovi Udruge.

2) Članska značka je vlasništvo i materijalna imovina Udruge, a ista se članu ustupa na korištenje za vrijeme njegovog članstva u Udruzi.

3) Članska značka se izdaje na osobni (pismeni) zahtjev svakog pojedinog člana.

4) Izdavanje članske značke svakom članu Udruge, odobrava isključivo Izvršni odbor na prijedlog predsjednika Udruge, uz obrazloženje i nakon uvida u aktivnost svakog pojedinog člana.

5) Trošak izrade članske značke i pripadajućeg etuija u potpunosti snosi svaki član Udruge.

6) Člansku značku izrađuje specijalizirana tvrtka temeljem pisane narudžbenice Udruge, uz prethodnu suglasnost u svezi vizuala, cijene, kvalitete i rokova izrade.

5) Prilikom preuzimanja članske značke, svaki član vlastoručno potpisuje potvrdu o njenom preuzimanju, kojom ujedno zadužuje člansku iskaznicu Udruge na korištenje.

6) Nositelj članske značke, istom dokazuje isključivo svoje članstvo u Udruzi.

7) Strogo je zabranjeno člansku značku upotrebljavati u bilo koje druge svrhe.

8) U slučaju bilo kakve zlouporabe članske značke, primjenjuju se odredbe iz članka 10. ovog Pravilnika.

9) Član je dužan dobro čuvati člansku značku i time otkloniti svaku mogućnost zlouporabe iste od strane drugih osoba.

Članak 7.

1) Članska značka Udruge veličine je 58 mm i sastoji se od triju dijelova. Vanjski krug izrađen je od mesinga zlatne boje s reljefom hrvatskog pletera. Vanjski srebrni krug promjera je 40 mm i u polukrugu je plavim tiskanim slovima ugraviran natpis POLICIJA. Središnji je dio srebrne boje, a u njemu se nalazi natpis RH plave boje. Iza natpisa RH lepezasto se prema gore širi devet zraka, a ispod natpisa RH lepezasto se prema dolje širi pet zraka. Ispod natpisa se nalazi lenta srebrne boje na kojoj je tiskanim slovima plave boje ugravirano skraćeno ime Udruge: UHBDRP BPŽ. Ispod natpisa ugraviran je broj značke koji je identičan broju članske iskaznice člana.

2) Članska značka se nalazi kruto pričvršćena u kožnom trostrukom etuiju tamnoplave boje.

3) U etuiju se nalazi i providan prostor predviđen za člansku iskaznicu.

IV. EVIDENCIJA ČLANSKIH ISKAZNICA I ČLANSKIH ZNAČKI

Članak 8.

1) U digitalnom evidencijskom popisu članstva Udruge, uz sve obavezne podatke propisane člankom 12. stavak 4. Zakona o udrugama, za svakog pojedinog člana upisuju se podaci koji sadrže broj članske iskaznice, broj članske značke i datum izdavanja.

2) Uz evidenciju članskih iskaznica i članskih znački, prilaže se i vlastoručno potpisana potvrda pojedinog člana Udruge, kojom se dokazuje preuzimanje i zaduživanje istih.

V. GUBITAK ČLANSKE ISKAZNICE I ČLANSKE ZNAČKE

Članak 9.

1) Član koji izgubi člansku značku i/ili člansku iskaznicu, ili na bilo koji drugi način ostane bez njih, dužan je o tome odmah obavijestiti predsjednika, dopredsjednika ili tajnika Udruge.

2) Ako su članska značka i/ili članska iskaznica ukradene, krađu obavezno odmah prijaviti najbližoj policijskoj postaji, koja će izdati potvrdu o prijavi krađe. Potvrda o prijavi krađe, naknadno će biti temelj za izdavanje nove značke i iskaznice. Član je također odmah dužan prijaviti krađu članske značke i/ili članske iskaznice predsjedniku, dopredsjedniku ili tajniku Udruge.

3) Nova članska značka i/ili članska iskaznica izdaju se s novim brojem, dok se stari brojevi iskaznice i/ili članske značke Odlukom poništavaju i proglašavaju nevažećima.

4) Član koji zbog vlastite izgubi ili ošteti člansku značku i/ili člansku iskaznicu ili mu iste budu ukradene, snosi sve troškove izrade nove članske značke i/ili članske iskaznice.

5) U slučaju da se naknadno pronađe izgubljena ili ukradena članska značka i/ili iskaznica, iste se pohranjuju u sjedištu Udruge.

6) Sve nastale troškove u postupku izrade nove članske iskaznice i/ili članske značke, u cijelosti snosi član Udruge.

VI. OSOBNA ODGOVORNOST ČLANOVA, ODUZIMANJE I VRAĆANJE ČLANSKE ISKAZNICE I ČLANSKE ZNAČKE NA ZAHTJEV UDRUGE

Članak 10.

1) Član koji zbog stegovne odgovornosti, sukladno odredbama članka 22. Statuta, bude isključen iz članstva na temelju Odluke Suda časti, gubi status člana Udruge, briše se iz evidencije članstva i obvezan je na pisani zahtjev Udruge vratiti člansku iskaznicu i člansku značku, uz pravo naknade troškova za iste.

2) Ako se član ogluši na pisani zahtjev Udruge i u koliko ne želi vratiti člansku iskaznicu i člansku značku, sukladno članku 10. stavak 1. ovog Pravilnika, Udruga se u potpunosti ograđuje od takvog člana i ne snosi odgovornost za njegovu eventualnu zlouporabu istih.

3) Takav slučaj biti će kvalificiran kao neovlaštena zlouporaba tuđe stvari, lažno predstavljanje i otuđenje materijalne imovine, a Udruga će shodno navedenom pokrenuti službeni postupak kod nadležnih pravosudnih tijela u svrhu povratka svoje materijalne imovine i sprječavanja neovlaštene zlouporabe.

4) Član koji istupi iz članstva Udruge na vlastiti zahtjev, dužan je vratiti člansku iskaznicu i člansku značku, bez prava naknade troškova za iste.

5) U slučaju smrti aktivnog člana, Udruga će o svom trošku obitelji umrlog člana u znak zahvalnosti za njegovo članstvo i rad u Udruzi, izraditi „Zlatnu spomen plaketu“ s ugraviranim grbom i ostalim obilježjima Udruge. Prilikom uručenja istih, od članova obitelji umrlog zatražiti će se povrat službene članske iskaznice i članske značke, koje će potom biti proglašene nevažećima, te komisijski uništene.

Članak 11.

1) Članovi kojima članska značka i članska iskaznica budu ustupljene na korištenje, u slučaju zlouporabe istih, podliježu svakom obliku odgovornosti, sukladno važećem Statutu Udruge i zakonima Republike Hrvatske.

Članak 12.

1) Člansku značku i člansku iskaznicu najstrože je zabranjeno davati ili ustupati bilo kojim drugim osobama na korištenje.

VII. PONIŠTAVANJE ČLANSKIH ISKAZNICA I ZNAČKI

Članak 13.

1) Odlukom Izvršnog odbora poništavaju se brojevi članskih znački i članskih iskaznica ako je nastupio događaj iz članka 9. i članka 10. stavak 2. ovog Pravilnika, te će iste biti proglašene nevažećima, a potom komisijski uništene.

2) Odluka Izvršnog odbora o poništavanju brojeva članske iskaznice i članske značke objavljuje se na internetskoj stranici Udruge u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

3) Broj Odluke Izvršnog odbora o poništavanju brojeva članske iskaznice i članske značke upisuje se u evidenciju iz članka 8. stavak 1. ovog Pravilnika.

VIII. STUPANJE NA SNAGU PRAVILNIKA

Članak 14.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

U Novoj Gradiški, 30. siječnja 2019.

Predsjednik UHBDRP BPŽ
Vlatko Krznarić, v.r.

Povrata na naslovnicu

NA VRH