Plan rada za 2019. godinu

Temeljem čl. 30. st. 2., a u svezi čl. 26. Statuta Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije, Izvršni odbor Udruge na svojoj sjednici održanoj dana, 21.05.2018.g., donio je slijedeći:
           
PROGRAM DJELATNOSTI I PLAN RADA
          UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA POLICIJE 
      BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 
    ZA 2019. GODINU
 
 I.
PROGRAM DJELATNOSTI
1. Programska orijentacija: 
a)  Promicanje temeljnih vrijednosti Domovinskog rata,
b)  Očuvanje slobode samostalne neovisne Republike Hrvatske, poticanje razvoja demokracije, zaštite sloboda, prava i dužnosti hrvatskih građana, ustavnosti i zakonitosti te vladavine prava, kao preduvjet za ostvarivanje temeljnih ciljeva i interesa Udruge, stradalnika Domovinskog rata i svih građana Republike Hrvatske, 
c) Zaštita društvenog statusa, dostojanstva, časti, ugleda i vitalnih interesa članova Udruge kao i interesa obitelji poginulih, nestalih, ranjenih te teško bolesnih pripadnika temeljne  policije iz Domovinskog rata.
2. Način ostvarivanja temeljnih zadaća i ciljeva Udruge :
- materijalna i ina pomoć socijalno najugroženijim članovima policije iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
- iznošenje istine u zemlji i inozemstvu o Domovinskom ratu, kao isključivo obrambenom ratu i očuvanju opstojnosti    Republike Hrvatske, te ulozi policije u istom,
- dostojno obilježavanje povijesnih datuma obljetnica policijskih i vojnih operacija u Domovinskom ratu, te sjećanje na
poginule i nestale policajce,
-iniciranjem i poticanjem pisanja stručnih članaka, brošura, knjiga, likovne izložbe, sudjelovanje u radio i TV emisijama, te predavanjima u školama na temu: “Domovinski rat i uloga policije u obrani suvereniteta RH“,
- sudjelovanje u davanju prijedloga nadležnim tijelima RH u donošenju Zakona vezanih za status i prava hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
- organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova o načinu prevladavanja socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, statusnih i pravnih problema pripadnika  policije proizašlih iz  Domovinskog rata ,
- organiziranje stručnih timova za psiho-socijalnu pomoć braniteljima policajcima koji su članovi Udruge,
- pružanje pomoći obitelji, umrlog branitelja i člana Udruge, prilikom njegove sahrane i posljednjeg ispraćaja,
- pružanje svekolike pomoći teško oboljelim članovima Udruge i članovima njihovih obitelji, te članovima teškim invalidima,
- dostojno obilježavanje Dana Udruge,
- dodjela priznanja i zahvalnica članovima Udruge i inim pravnim i fizičkim osobama koji su svojim radom unaprijedili i dostojno predstavljali Udrugu,
 - suradnja, razmjena iskustva u djelovanju i povezivanje sa srodnim Udrugama proizašlim  iz  Domovinskog rata,
- organiziranje športskih zabavnih, kulturnih, rekreativnih priredbi, poradi okupljanja u zajedništvu našeg članstva i njihovih obitelji , te unaprjeđenja tjelesnog i duhovnog zdravlja ,
- suradnja sa svim državnim tijelima, državnim dužnosnicima i inim relevantnim društveno-političkim, društvenim organizacijama, pravnim osobama, pojedincima i vjerskim zajednicama.
                                                                                                             II. 
PLAN  RADA
Planiramo slijedeće aktivnosti za što učinkovitije provođenje programa djelatnosti, Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije:
1. Učlanjenje novih članova Udruge, te zadržavanje sadašnjih članova,
2. Obilježavanje Dana Udruge (20.05) kroz cjelodnevne športske i kulturne aktivnosti članova Udruge i njihovih obitelji kao i gostiju i uzvanika, 
3. Obilježavanje datuma stradavanja pripadnika policije, te obilježavanje oslobodilačkih akcija, Dana policije, blagdana “Svih Svetih”  i dr.
4. Uređenje i opremanje prostorija Udruge na adresi: Nova Gradiška, Zrinskih br.1, informatizacija ureda, održavanje internetske stranice Udruge,
5. Organiziranje psiho-socijalnog tima (psiholog-pravnik), te rad istih u prostorijama Udruge za pravnu i psihološku pomoć našem članstvu njihovoj obitelji i svim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata,
6. Organizacija humanitarnih akcija i ine pomoći našim članovima, te nabavka potrebnih lijekova i pomagala za što lakše življenje,
7. Izvršavanje temeljnih zadaća i ciljeva Udruge,
8. Sudjelovanje u humanitarnim akcijama koje potiču druge Udruge i Ustanove,
9. Vođenje brige i skrbi o našim članovima Udruge i njihovim obiteljima,
10. Nabavka i korištenje materijalnih-financijskih sredstava za redovan rad Udruge,
11. Suradnja na državnoj i lokalnoj razini sa strukturama vlasti, kako bi se što brže i bolje rješavali problemi branitelja, odnosno naših članova i njihovih obitelji,
12. Suradnja sa Udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i inim Udrugama poradi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
13. Suradnja sa lokalnim muzejima u Novoj Gradiški i Slavonskom Brodu oko postavke i uređenja panoa vezanih za Domovinski rat i sudjelovanje policijskih postrojbi u istom i  prikupljanje povijesne građe vezano za nastavak i ustroj policije u RH i u našoj županiji,
14. Suradnja sa resornim Ministarstvima RH , lokalnom upravom i samoupravom, donatorima i sponzorima glede     
javljanja na Natječaje naše Udruge za razvoj lokalne zajednice, a u svezi građanske inicijative „Naš doprinos zajednice“, te na tu okolnost uključiti veći broj članova Udruge na dragovoljan rad na području Brodsko-posavske županije.
15. Suradnja sa državnim tijelima i ustanovama koje se bave braniteljskom problematikom,
16. Pružanje svekolike pomoći članstvu Udruge u slijedećim situacijama:
- posredovanje pri samozapošljavanju,
- posredovanje pri profesionalnoj rehabilitaciji,
- prekvalifikacija i školovanje,
17. Dostojno obilježavanje mjesta stradavanja naših policajaca koji su poginuli u Domovinskom ratu (postavljanje spomen ploča i dr. obilježja),
18. Izrada, promocija i prezentacija knjige „Pakao srpskog logor a Bučje“, na području RH.
19. Prezentacija knjiga „Pakao srpskog logora Stara Gradiška 1991. i 1992.“ na području RH.
20. Aktivno sudjelovati u radu Zajednice Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Republike Hrvatske, te preko iste slati odgovarajuća pismena resornim Ministarstvima, glede rješavanja braniteljskih prava članova Udruge, njihovih obitelji,
21. Aktivno sudjelovati u radu Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Brodsko-posavske županije, te preko iste slati odgovarajuća pismena resornim Ministarstvima, glede rješavanja braniteljskih prava članova Udruge, njihovih obitelji,
22. Iznošenje naših ostvarenih aktivnosti kroz tisak i medije,
23. Iznošenje naših aktivnosti preko info listića, brošura i publikacija Udruge,
24. Organiziranje javnih tribina i okruglih stolova na teme tekuće problematike, status i prava članova Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije BPŽ  i članova njihovih obitelji,
25. Održati redovnu Izvještajnu godišnju Skupštinu udruge.
 
Ovaj plan i program rada realizirati će se na temelju odluka Izvršnog odbora Udruge prikupljenim materijalno-financijskim sredstvima i biti će dopunjen po potrebi.
                
U Slavonskom Brodu, 21.05.2018. godine
Predsjednik UHBDRP BPŽ:
                                                                                                                               Željko Golubičić, v.r.
Povrata na naslovnicu
NA VRH